Współpraca z Akademią Podlaską – Program Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

Akademia Podlaska i CKR Konstancin

Porozumienie o współpracy

Zawarte w dniu 4 maja 2009 roku w Warszawie pomiędzy Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o., 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000008796 z kapitałem zakładowym 1 562 250 zł, zwanym w treści umowy Centrum, reprezentowanym przez Prezesa Jerzego Karwowskiego

a

Akademią Podlaską, 08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 2, zwaną w dalszej części umowy Akademią, reprezentowaną przez Prorektora ds. Dydaktyki i Wychowania dr Ryszarda Drobę.

§ 1

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Akademią a Centrum.

§ 2

Celem porozumienia będzie pomoc niepełnosprawnym absolwentom Centrum w kontynuowaniu nauki na kierunku informatyka w Akademii.

§ 3

Centrum rozszerzy programy kształcenia zgodnie z obowiązującym aktualnie w Instytucie Informatyki Akademii sylabusem i w pełni zrealizuje określone treści w oparciu o właściwe przygotowane laboratoria z następujących przedmiotów:

  • Podstawy programowania.
  • Systemy operacyjne.
  • Bazy danych.

§ 4

Absolwenci Szkoły Policealnej Centrum po przejściu przez procedury rekrutacyjne w Akademii i przyjęci na kierunek informatyka mogą uzyskać zaliczenia z wymienionych w § 3 przedmiotów.

§ 5

Podstawą do zwolnienia z obowiązku uzyskania zaliczeń i udziału w zajęciach dydaktycznych z wymienionych w § 3 przedmiotów będzie indeks Szkoły Policealnej z wpisem ocen oraz ilością godzin zajęć: wykładów i laboratoriów.

§ 6

Nauczyciele Centrum prowadzący zajęcia z wymienionych w § 3 przedmiotów, po sprawdzeniu ich formalnych kwalifikacji przez Dyrektora Instytutu Informatyki, winni uzyskać akceptację Rady Naukowej Instytutu Informatyki Akademii.

§ 7

Niniejsze porozumienie obowiązuje strony od rekrutacji na rok 2009/2010 i przestanie obowiązywać z chwilą wypowiedzenia przyjętych warunków przez jedną ze stron z wyprzedzeniem jednego roku akademickiego.


Program nauczania

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203 (modułowy) – obowiązujący od 01.09.2013 r.:

  • K-1 – E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
  • K-2 – E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
  • K-3 – E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Praktyka zawodowa – 2 tygodnie w ciągu roku szkolnego.


Aby wydrukować informacje na temat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz rekrutacji pobierz i wydrukuj załącznik:

Załącznik

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
This is default text for notification bar