Umów wizytę

Ogłoszenie o zniszczeniu (kasacji) dokumentacji medycznej

Ze względu na upływ okresu przechowywania dokumentacji medycznej, który w przypadku osób dorosłych wynosi 20 lat, (zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 ze zm.) informujemy, że Przychodnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna, ul. Surowieckiego 8, w Warszawie (02-783), planuje brakowanie i zniszczenie indywidulanej dokumentacji medycznej.

Zniszczeniu, w sposób uniemożliwiający identyfikację danych, podlegać będą historie zdrowia i choroby, w których dokonano ostatniego wpisu przed dniem 31.12.2002 r.*)

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia proszone są o złożenie wniosku:

  • bezpośrednio w rejestracji, w godzinach pracy Przychodni tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-20.00,

  • pocztą tradycyjną na adres: Przychodnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna, ul. Surowieckiego 8, 02-783 Warszawa,

  • pocztą elektroniczną na adres mailowy: surowieckiego@ckr.pl

Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

  • pacjent, tj. osoba, której dokumentacja dotyczy,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  • osoba upoważniona przez pacjenta,

Termin składania wniosków o wydanie oryginałów dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia upływa z dniem 10.03.2023 r. (w przypadku wniosków przesłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu korespondencji). Po upływie tego terminu dokumentacja zostanie zniszczona i nie będzie już możliwości jej odbioru.

Wzór wniosku do wydanie oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

*)UWAGA: w tym okresie Przychodnia mieściła się przy ul. Wasilkowskiego 4 w Warszawie.

Potrzebujesz pomocy?