https://ckr.pl/
Umów wizytę

Ogłoszenie o przetargu

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/1/2022).

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S :   2022/S 072-191459.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „ustawą Pzp”.

Numer ogłoszenia TED:

Miejsce składania ofert – za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu.

Termin składania ofert – do dnia 16.05.2022 r.   godz. 10:00

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Szczegóły przetargu w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 14.04.2022 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – DOC

Pakiety do przetargu – PDF (opublikowano 14.04.2022 r.)

Pakiety do przetargu – XLSX

Odpowiedzi na pytania – PDF (Opublikowano 12.05.2022 r.)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (Opublikowano 18.05.2022 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (Opublikowano 25.05.2022 r.)

Potrzebujesz pomocy?