Oddział Mazowiecki PTReh

 

logo_ptreh-1024x236

AKTUALNOŚCI:

Posiedzenie Oddziału Mazowieckiego PTReh – 19 października 2019

Zapraszam na spotkanie naukowo-edukacyjne Oddziału Mazowieckiego organizowane przy współpracy z firmą Otto Bock Polska poświęcone postępom rehabilitacji osób po amputacji kończyny dolnej i nowoczesnym rozwiązaniom protetycznym. Szczegóły w poniższym zaproszeniu

Zaproszenie – PDF


Certyfikacja europejskich specjalistów medycyny fizykalnej i rehabilitacji drogą egzaminu

Z przyjemnością informuję, że w 29 listopada 2019 r. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (ul. Spartańska 1, 02-637, Warszawa) odbędzie się Europejski Egzamin z Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji stwarzający szansę na otrzymanie tytułu Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM). Tytuł ten oznacza on osiągnięcie kompetenci zawodowych w dziedzienie medycyny fizykalnej i rehabilitacji na poziomie europejskim.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU?

lekarze z tytułem specjalisty rehabilitacji medycznej.

W JAKI SPOSÓB ZORGANIZOWANY BĘDZIE EGZAMIN?

Egzamin odbędzie się jednocześnie w krajach członkowskich lub stowarzyszonych Sekcji UEMS-PRM. Do zdania egzaminu konieczne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej 60 ze 100 pytań wielokrotnego wyboru. Zakres pytań odpowiada podstawie programowej kształcenia podyplomowego w medycynie fizykalnej i rehabilitacji, zgodnej z Europejskimi Standardami Szkolenia Podyplomowego Lekarzy Specjalistów w odnośniej dziedzinie.

Więcej szczegółów dotycących przebiegu egzaminu znajdziesz tutaj.

JAKIE SĄ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CERTYFIKACJI?

Posiadacz tytyułu FEBPRM ma kompetencje zawodowe na poziomie europejskim, co jest anonsowane w upublicznionym spisie certyfikowanych specjalistów i korzysta ze:

1. zredukowanej opłaty subskrypcyjnej czasopism dotyczących medycyny fiozkalej i rehabilitacji (w tym Journal of Rehabilitation MedicineEuropean Journal of Physical and Rehabilitation MedicineAnnals of Physical and Rehabilitation Medicine)

2. zniesionej lub zredukowanej opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w kursach i kongresach w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym europejskich kongresów medycyny fizykalnej i rehabilitacji

Termin składania wniosków uływa 30 września 2019 r. i nie podega przdłużeniu. 


Zaproszenie na X Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Zapraszamy wszystkich członków zespołu rehabilitacyjnego: lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki, psychologów, logopedów, dietetyków i specjalistów żywienia klinicznego, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, techników ortopedycznych, masażystów oraz specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją.
Uroczyste otwarcie Kongresu odbędzie się w czwartek 12 września 2019 roku.
W kolejnych dniach, w trakcie równoległych sesji plenarnych oraz w sesjach plakatowych zaprezentujemy Państwu miejsce rehabilitacji w nowoczesnym leczeniu pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi m.in. chorobą wieńcową, niewydolnością serca, po przeszczepie serca i płuc, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, cukrzycą, chorobą nowotworową, po udarze mózgu, przedstawimy również rolę specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją w modelu kompleksowej rehabilitacji w Polsce.
Planujemy sesje związane z telerehabilitacją i trendami w e-zdrowiu. Podzielimy się także doświadczeniami związanymi z multidyscyplinarnym podejściem do pacjentów z chorobami rzadkimi na przykładzie dystrofii mięśniowej Duchenne’a oraz zaprezentujemy nowości w leczeniu pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni.
Naszymi gośćmi będą naukowcy i uznani specjaliści w tym zakresie z Polski i zagranicy.
Mamy nadzieję, że pobyt w Gdańsku będzie okazją także do zwiedzenia naszego miasta i odpoczynku oraz nawiązania ciekawych znajomości, może na całe życie, mogących zaowocować dalszym rozwojem naukowym i zawodowym tej przyszłościowej dyscypliny, jaką jest rehabilitacja medyczna.
 
Zapraszamy serdecznie!
 
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Dr hab. n. med. Jacek Durmała
 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Przewodnicząca Oddziału Pomorskiego PTReh
Dr n. med. Joanna Jabłońska-Brudło  
Aktualizacja:
Okres obowiązywania niższych opłat został przedłużony do 30.06.2019. Członkowie PTReh regularnie opłacający składki członkowskie mają też dodatkową zniżkę.
Do 30.06.2019 przedłużono też termin nadsyłania streszczeń
Więcej informacji można znaleźć na  stronie internetowej kongresu  
reklama_190x135.indd
Komunikat_kongres_PTReh_Gdańsk_12-14.09.2019

Nagroda Europejskiej Akademii Rehabilitacji Medycznej (EARM)

Europejska Akademia Rehabilitacji Medycznej (European Academy of Rehabilitation Medicine  – EARM) ufundowała corocznie przyznawaną nagrodę, której celem jest zachęcanie do badań i promowanie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie rehabilitacji. Zdobywca nagrody otrzyma: dyplom oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania (do maksymalnie 500 euro) związane z uczestnictwem w konferencji, na której zostanie wręczona nagroda. Nagrody wręczane są na europejskich kongresach medycyny fizykalnej i rehabilitacji.

Do nagrody można zgłaszać prace naukowe dotyczące medycyny fizykalnej i rehabilitacji, lub zagadnień medyczno-społecznych związanego z (re-)integracją osób niepełnosprawnych. Autorem pracy może być lekarz medycyny fizykalnej i rehabilitacji lub pracownik reprezentujący profesję związaną ze zdrowiem reprezentowaną w zespole rehabilitacyjnym, pochodzący z kraju, który ma oficjalnego delegata w Sekcji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UEMS.

Językiem pracy jest jeden z oficjalnych języków Akademii (angielski lub francuski). Streszczenie może być przedstawione w innym języku UE. Tekst może być sfinalizowaną pracą lub cyklem prac zawierających co najmniej jedną publikację w naukowym czasopiśmie recenzowanym.

Termin przesyłania prac przypada na najpóźniej 31 sierpnia każdego roku. Pracę należy przesłać  wszystkim członkom Komisji Konkursowej. Pracy powinien towarzyszyć list przewodni w jednym z dwóch oficjalnych języków, z prośbą o uwzględnienie zgłoszenia do nagrody podpisany przez Autora i kierownika ośrodka (oddziału) rehabilitacji zatrudniającego autora. Kopię pracy i list przewodni należy wysłać do wszystkich członków Komisji Konkursowej. Jeśli kandydat chce wysłać swoje zgłoszenie w formie elektronicznej w postaci zabezpieczonego pliku PDF, może to zrobić, przesyłając wydrukowaną kopię do przewodniczącego Komisji Konkursowej. Kandydat odpowiada za dostarczenie kompletnej dokumentacji każdemu członkowi Komisji Konkursowej.

O decyzji Komisji Konkursowej zostaną poinformowani wszyscy kandydaci. Wybrany kandydat zostanie zaproszony do przedstawienia swojej pracy i otrzymania nagrody na kongresie europejskim i zostanie poproszony o przesłanie swojej fotografii.

W przypadku zgłoszenia tylko jednej pracy, Komisja może zdecydować o przesunięciu konkursu na rok następny. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Lista dotychczasowych laureatów jest publikowana na stronie internetowej Akademii


Europejskie kursy dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej – ESM: Marsylia i EMRSS: Syrakuzy
Latem i jesienią 2019 roku będą m,iały miejsce kolejne edycje cyklicznych kursów dla lekarzy specjalizujących się w zakresie rehabilitacji medycznej

European School Marseille (ESM) i Euro Mediterranean Rehabilitation Summer School (EMRSS) to renomowane wydarzenia  edukacyjne akredytowane przez Europejską Radę Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine – EBPRM) i Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ESPRM). Organizatorzy oferują miejsca dla każdego kraju członkowskiego EB-PRM – w przypadku ESM są to maksymalnie dwa miejsca). Inicjatywa jest popierana przez zarząd Główny PTReh.

Lista kursów znajduje się w tabeli poniżej.

Osobom zakwalifikowanym na kurs Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w kursie i zakwaterowanie, uczestnik – pokrywa jedynie koszty dojazdu.

Kryteria kwalifikacji na kurs:
1) bycie specjalizantem w rehabilitacji medycznej (przed egzaminem)
2) bycie członkiem PTReh ze składkami opłaconymi do 2019 roku)

Procedura kwalifikacji na kurs:
1) kandydat dokonuje rejestracji na  pod adresem European Board of PRM i uzyskuje numer rejestracyjny (osoby, które posiadają już taki numer nie muszą tego robić powtórnie) i używa go w korespondencji dot. kursu.
2) kandydat przygotowuje dokumenty w języku angielskim:

 • list motywacyjny*
 • CV*
 • rekomendację z macierzystego ośrodka, w którym odbywa specjalizację * (konieczne w przypadku ESM)
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (prosze o podłączenie tu zamieszczonego w załaczniku formularza zgłoszeniowego)(konieczne w przypadku ESM)

pod adres krajowego menedżera EBPRM:  tederko.pl@gmail.com przed upływem [data nr 1 – patrz tabelka poniżej]

(* – dokumenty oznaczone gwiazdką mają być w formacie word (inne formaty, np. PDF nie będą akceptowane)

3) krajowy menedżer przygotowuje dokumenty kandydatów poprzez zaślepienie i przekształcenie w pdf i wysyła je do osób uprawnionych do głosowania (Zarząd Główny PTReh)
4) Terminem głosowania nad kandydaturami  jest [data nr 2]
5) Wyniki głosowania są akceptowane przez Pana Prezesa PTReh prof. Jacka Durmałę, który ma prawo również podjąć decyzję o kolejności kandydatów w przypadku równej liczby głosów
5) powiadomienie kandydatów o wynikach głosowania następuje przed [datą 0 ]
6)  krajowy menedżer  wysyła dane krajowe do organizatora kursu i oczkujemy na ostateczny werdykt
7) dotyczy osób zakwalifikowanych na ESM: organizatorzy uprzedzają osoby zakwalifikowane na kurs o konieczności przesłania im kopii Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

(uwaga: osoby, które już wysłały swoje zgłoszenia na tegoroczny kurs EMRSS w Syrakuzach w języku angielskim nie muszą robić tego ponownie, osoby, które przesłały zgłoszenie po polsku, proszone sa o dosłanie angielskiej wersji CV i listu motywacyjnego)

Kurs Data 0 Daty 1 i 2:
ESM – European School Marseille on Motor Disabilities: Posture and Movement Analysis, Rehabilitation, Neurophysiology

Informacja: PDF

Formularz zgłoszeniowy: PDF

1-12 July 2019

Marseille, France

31.05.2019 Data 1: 16.05.2019 godz. 24.00

Data 2: 26.05.2019 godz. 24.00

EMRSS: Euro Mediterranean Rehabilitation Summer School Pharmacological Management in PRM: set-up, synergies, uncertainties and evidence based knowledge in various pathologies”.

Informacja: PDF

18-21 November 2019

Syracuse, Italy

30.06.2019 Data 1: 14.06.2019 godz. 24.00

Data 2: 21.06.2019 godz. 24.00

 


Druga edycja europejskiego kursu online: Extracorporeal Shock Wave Therapy

Rozpoczyna się nabór na drugą edycję kursu Extracorporeal Shock Wave Therapy organizowanego przez European PRM College we współpracy z European Society of Phyical and Rehabilittion Medicine.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy rehabilitacji medycznej (specjalistów i specjalizantów)

Kurs rozpoczyna się 1 maja, 2019.

Więcej szczegółów dotyczących kursu można znaleźć tutaj.

Rejerstracji na kurs można dokonać pod adresem: www.prmcollege.eu

ENJOY-PRM  = European Network and Junction of Young Physical and Rehabilitation Medics.

Niemieckie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji wraz z European Network and Junction of Young Physical and Rehabilitation Medics (ENJOY-PRM ) zapraszają na sesję „Management of CRPS: From possible biomarkers to comprehensive management” odbywająca się 14 września 2019 w ramach Niemieckiego Kongresu Medycyny Fizykalnej I Rehabilitacji (Munich 12-14 września). Organizatorzy oferują darmowy udział w sesji, wyżywienie nocleg dwudziestulekarzom rezydentom – specjalizującym się w rehabilitacji medycznej z Europy.

Tutaj można się zarejestrować.

PDF


Europejskie kursy dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej 

Z przyjemnością zawiadamiam o trzech europejskich kursach przeznaczonych dla lekarzy specjalizujących się w zakresie rehabilitacji medycznej akredytowanych przez Europejską Radę Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine – EBPRM) i Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ESPRM). Organizatorzy oferują po jednym miejscu dla każdego kraju członkowskiego EB-PRM). Inicjatywa jest popierana przez zarząd Główny PTReh.

Lista kursów i szczególowe programy znajdują się poniżej:

Osobom zakwalifikowanym na kurs Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w kursie i zakwaterowanie, uczestnik – pokrywa jedynie koszty dojazdu.

Kryteria kwalifikacji na kurs:
1) bycie specjalizantem w rehabilitacji medycznej (przed egzaminem)
2) bycie członkiem PTReh ze składkami opłaconymi do 2019 roku)

Procedura kwalifikacji na kurs:
1) kandydat przygotowuje dokumenty: list motywacyjny, CV w formacie word (inne formaty, np. PDF nie będą akceptowane) pod adres tederko.pl@gmail.comprzed upływem [data nr 1- daty różne dla różnych kursów]
2) ja przygotowuję dokumenty kandydatów poprzez zaślepienie i przekształcenie w pdf i wysyłam je do osób uprawnionych do głosowania (Zarząd Główny PTReh)
3) Terminem głosowania jest [data nr 2 – daty różne dla różnych kursów]
4) Wyniki głosowania są akceptowane przez Pana Prezesa PTReh prof. Jacka Durmałę, który ma prawo również podjąć decyzję o kolejności kandydatów w przypadku równej liczby głosów
5) powiadomienie kandydatów o wynikach głosowania następuje przed [datą 0 – – daty różne dla różnych kursów]
6) ja wysyłam dane krajowe do organizatora kursu i oczkujemy na ostateczny werdykt

Kurs

Data 0

Daty 1 i 2:

Robotic Rehabilitation Summer School 2nd Edition

13 – 18 May 2019,

Porto Potenza Picena, Italy

15.04.2019 Data 1: 04.04.2019 godz. 24.00

Data 2: 11.04.2019 godz. 24.00

European Spinal Cord Medicine Course

11-14 June 2019

Oswestry and Sheffield, UK

15.04.2019 Data 1: 04.04.2019 godz. 24.00

Data 2: 11.04.2019 godz. 24.00

Euro Mediterranean Summer School 

Pharmacological Management in PRM: set-up, synergies, uncertainties and evidence based knowledge in various pathologies”.

18-21 November 2019

Syracuse, Italy

30.06.2019 Data 1: 14.06.2019 godz. 24.00

Data 2: 21.06.2019 godz. 24.00

 Emrss 2019 15th Edition Syracuse

RRSS Second Edition 2019_Final programme Porto Potenza

SCI Course Programme Oswestry


Zapraszamy serdecznie na prezentację naukową Centrum Komplekswej Rehabilitacji poświęconą zastosowaniu toksyny botuliowej, oraz na Walne Zebranie Sprawodawczo-Wybocze Członków Oddziału. 
Czas: 13 kwietnia 2019 godz. 10.00
Miejsce; CKR, Gąsiorowskiego 12/14
Plan zebrania – PDF

Zarząd Oddziału składa serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie, Współpracownikom i wszystkim Uczniom Pana Doktora Macieja Czarneckiego.

Dr Maciej Czarnecki 20190225


23 lutego 2019, godz. 10:00 (NIGRiR, ul.Spartańska 1, Warszawa) Prezentacja naukowa Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego WUM. Spotkanie poświęcone wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji – PDF


9 marca 2019, godz. 10:00 (WSR, ul. Kasprzaka 49, Warszawa) Prezentacja naukowa Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie – PDF


image


W 2019 roku planujemy 6 spotkań, na które serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Towarzystwa i entuzjastów rehabilitacji:

 •  19 stycznia 2019, godz. 10:00 (AWF, ul. Marymoncka 34, Warszawa) Spotkanie założycielskie Rady Konsultacyjnej Oddziału Mazowieckiego PTReh, Prezentacja naukowa Wydziału Rehabilitacji AWF
 •  23 lutego 2019, godz. 10:00 (NIGRiR, ul.Spartańska 1, Warszawa) Prezentacja naukowa Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego WUM. Spotkanie poświęcone wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji
 •  9 marca 2019, godz. 10:00 (WSR, ul. Kasprzaka 49, Warszawa) Prezentacja naukowa Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie
 • 13 kwietnia 2019, godz. 10:00 (CKR, ul. Gąsiorowskiego 12/14, Konstancin) Prezentacja naukowa Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, Walne Zbranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Mazowieckiego PTReh.
 • 25 maja 2019, godz. 10:00 (Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży STOCER przy ul. Ożarowskiej 75a) Prezentacja naukowa Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży STOCER. Spotkanie poświęcone wadom dyzraficznym
 • 19 października 2019, godz. 10:00 (Otto-Bock Polska, ul. Szaserów 38, Warszawa) Prezentacja edukacyjna firmy OTTO-BOCK: Postępy protetyki kończyny dolnej.
 • 16 listopada 2019, godz. 10:00 (IPiN, ul. Sobieskiego 9, Warszawa) Prezentacja naukowa Oddziału Rehabilitacji Instytutu Psychiatrii i Neurologi

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące cykl posiedzeń naukowych Oddziału Mazowieckiego w 2019 roku. Styczniowe spotkanie ma charakter szczególny nie tylko z powodu Jubileuszu 35-lecia działalności Wydziału Rehabilitacji AWF, któremu będzie poświęcona część naukowa, ale również z powodu spotkania założycielskiego Rady Konsultacyjnej Oddziału. Decyzja o powołaniu Rady wynika z uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału Mazowieckiego PTReh przyjętej w dniu 26 maja 2018 roku. Celem Rady będzie optymalizacja działań zmierzających do poprawy czynnego udziału ośrodków rehabilitacyjnych z Mazowsza w posiedzeniach naukowych i inicjatywach edukacyjnych Oddziału Mazowieckiego, a także zwiększenie uczestnictwa profesjonalistów związanych z rehabilitacją. Zapraszamy na spotkanie Osoby Kierujące placówkami rehabilitacyjnymi z terenu Mazowsza (np. Ordynatorów, Kierowników lub Osoby przez Nich delegowane), oraz wszystkich, którym zależy na zwiększeniu roli Oddziału Mazowieckiego PTReh w szerzeniu wiedzy na temat rehabilitacji i jej praktykowaniu na terenie Mazowsza. Szczegółowy program spotkania – PDF

Zapraszamy na X MIędzynarodowy Kongres PTReh, Gdańsk, 12-14 września 2019. – PDF

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji uprzejmie zawiadamia, że na podstawie § 27 Statutu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek) w godz. 12.00 – 15.00 w Warszawie w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Księcia Trojdena 4, sala nr 012.
Program spotkania: PDF


Kurs online dla lekarzy rehabilitacji: fala uderzeniowa
European College of Physical and Rehabilitation Medicine organizuje drugą edycję kursu dla lekarzy rehabilitacji Extracorporeal Shock Wave Therapy który rozpoczyna się 1 grudnia 2018 i potrwa cztery miesiące. W ubiegłym roku niektórzy lekarze z Polski wzięli udział w pierwszej edycji tego szkolenia.
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim. Kurs będzie odbywał się za niewielką opłatą niezbędną do pokrycia wydatków związanych z jego organizacją.
Udział w kursie wiąze się z bezpłtnym otrzymaniem indywudalnego kodu pozwalającego na dostep do e-booka Sonographic atlas for common musculoskeletal pathologies, autor: Levent Ozcakar (cena w sprzedaży € 85,00) dystrybuowanego po rejestracji. Zaliczenie kursu wiąże się z uzyskaniem certyfikatu zaświadczającego o osiagnięciu teoretycznych kompetencji do stosowania ESWT i 24 europejskich punktów edukacyjnych.
Okres rejestracji na kurs upływa z końcem listopada.
Czytaj dalej


15 grudnia 2018 w CKR odbędzie się spotkanie warsztatowe Oddzialu Mazowieckiego PTReh poświęcone motywacji pacjenta do leczenia. Ze względu na możliwość udziału jedynie ograniczonej liczby uczestników Zarząd Oddziału urządza zapisy na spotkanie. O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń. W kwalifikacji preferowani będą członkowie PTReh opłacający na bieżąco składki członkowskie. Proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem – PDF.


Mamy przyjemność zaprosić do CKR na listopadowe posiedzenie naukowe Oddziału Mazowieckiego PTReh przygotowywane przez Oddział Rehabilitacji Medycznej CSK MSWiA z siedzibą w Otwocku (17 listopada 2018). Zaproszenie PDF


Dotyczy Lekarzy będących Członkami Oddziału Mazowieckiego PTReh

Zapraszamy na Konferencję Naukowo- Szkoleniową „Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów i obrażeń narządu ruchu z wykorzystaniem preparatów iniekcyjnych odbywającą się w Warszawie w dniach 30.11.-01.12.2018r. (proszę wejśc na stronę: https://medsport.pl/nasze-kongresy-i-konferencje/) informując, że Lekarze będący aktywnymi członkami Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (aktywny członek, to osoba która ma opłacone składki członkowskie do 2018 roku bez wstecznych zaległości) mogą wziąć udział w konferencji wnosząc zniżkową opłatę w wysokości 300 złotych (zamiast obowiązującej opłaty 400zł). Warunkiem skorzystania z tej promocji jest przesłanie zgłoszenia do dnia 22 listopada 2018. Osoby chcące zskorzystac z tej opcji prosze o umieszczenie adnotacji „OMPTReh” w rubryce „Tytuł-Stanowisko,Specjalizacja” oznaczenie kwoty „300 zł” w kółeczku „Emeryt„.


Kursonline na temat biomechaniki dla lekarzy rehabilitacji:
Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ESPRM) rekomenduje udział w odpłatnym kursie ONLINE: BIOMECHANICS4REHAB realizowanym przez Biomechanics Institute of Valencia (IBV) i Politecnico Di Milano Institute (POLIMI) w okresie od 18 października do 18 grudnia 2018. – PDF


Program Posiedzenia Naukowego Oddziału Mazowieckiego PTReh w dniu 21 września 2018PDF


Zaproszenie na Posiedzenie Naukowe Oddziału Mazowieckiego PTReh w dniu 21 września 2018PDF


List otwarty Pani dr med. Barbary Goraj Szczypiorowskiej, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTReh w sprawie propozycji likwidacji fizykoterapii w rehabilitacji ambulatoryjnej. PDF


Zaproszenie na Posiedznie Naukowe i Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Mazowieckiego PTReh w dniu 26 maja 2018. – PDF

Rekrutacja kandydatów na szkolenie w Europejskiej Szkole Rehabilitacji Medycznej w Marsylii – PDF

Uprzejmie informuję, że względy zdrowotne uniemożliwiają udział w sobotnim posiedzeniu Przewodniczącego Zarządu Oddziału oraz Przewodniczacej Komisji Rewizyjnej. W związku z tym podjeto decyzję o zmianie programu posiedzenia. 
 
Aktualny plan spotkania:
Prowadzenie spotkania
dr Justyna Frasuńska, Sekretarz Oddziału Mazowieckiego PTReh
dr med. Leszek Krzyżosiak, Członek Zarządu oddziału Mazowieckiego,  Wiceprezes Zarządu CKR
 
Tematyka spotkania:
Prezentacja naukowa Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie
 
10.00 dr n. med. Lidia Darda-Ledzion, dr Świetlana Sikorska (Oddział Rehabilitacji Neurologicznej CKR) Rehabilitacja osób ze stwardnieniem rozsianym – potrzeby, realia i plany na przyszłość
10.20 dr Jacek Szymoński, dr Aleksandra Kaniak, dr n. med. Ewa Gaszewska (Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej CKR) Problemy w usprawnianiu pacjentów z dużymi stabilizacjami kręgosłupa.
10.40 dr hab. n. med. Marek Postuła (Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej CKR) Ból neuropatyczny – możliwości terapeutyczne
11.00 Dyskusja
 
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału odbędzie sie na następnym posiedzeniu Oddziału, tj. 26 maja 2018

Uprzejmie zawiadamiam o inicjatywie Europejskiej Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine – EBPRM) polegającej na refundacji udziału JEDNEGO KANDYDATA z POLSKI w Europejskiej Szkole Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Wilnie – imprezie edukacyjnej towarzyszącej XXI Kongresowi ESPRM w dniach 1-4 maja 2018 r.

EBPRM pokryje koszty hotelowe i wyżywienie JEDNEGO UCZESTNIKA Z POLSKI (dofinansowanie nie obejmuje kosztów dojazdu do Wilna). W załączeniu znajduje się program tej niezwykle interesującej i wartościowej imprezy. Uczestnicy będą mieli szansę posłuchać wykładów najważniejszych autorytetów z dziedziny rehabilitacji w Europie.

Program – PDF


Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce trzecie wydanie Białej Księgi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Europie, 2018 – PDF

image


14 kwietnia 2018: godz. 10:00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Mazowieckiego PTReh

Prezentacja naukowa: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji – PDF


Program naukowy 21 Kongresu ESPRM: Wilno: 1-6 maja 2018
Kliknij na ten tekst, by otworzyć interaktywny program naukowy 21 Kongresu ESPRM, 1-6 maja 2018, Wilno
NB: program ma charakter wstępny i dlatego mogą jeszcze w nim zachodzić zmiany.


Kursy szkoleniowe dla lekarzy – aktywnych członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 

Uprzejmie zawiadamamy o kursach szkoleniowych dla lekarzy (lista, miejsce i terminarz kursów w linku poniżej), organizowanych przez Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT. Patronat nad kursami objęło Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, kursy akredytowane są przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach, a uczestnictwo w nich premiowane jest 15 punktami edukacyjnymi. Szkolenia dofinansowane są (od 50-100%) ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowa zniżka przewidziana jest dla Członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, którzy opłacili w 2018 r. składkę członkowską, dla tych osób organizator kursu zobowiązał się do nieodpłatnej pomocy w uzyskaniu niezbędnego dofinansowania – informacje w tej sprawie można uzyskać u Pani Joanny Cybulskiej: tel.502 213 533, j.cybulska@msp-pakt.med.pl. Kursy odbywać się będą w Katowicach, jednak w przypadku zorganizowanej grupy istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń w  innych miastach.

Lista, miejsce i terminarz kursów:

http://msp-pakt.med.pl/index.php?id=kongresy_i_kursy&search=Rehabilitacja


10 marca 2018: godz. 10:00

Miejsce:  ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa

Prezentacja naukowa: Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Temat wiodący: Wybrane aspekty profilaktyki, diagnostyki i leczenia w fizjoterapii

Program prezentacji – PDF


17 marca 2018: godz. 10:30

Miejsce: Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu; ul. Lindleya 4; Warszawa

Prezentacja naukowa: Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Temat wiodący: Złamania osteoporotyczne kręgosłupa u osób starszych – problem interdyscyplinarny

Program prezentacji – PDF


Międzynarodowy Program Zespoły Rehabilitacyjne w Europie Środkowej – zaproszenie do udziału

Droga Koleżanko, Drogi Kolego,

Projekt badawczy Zespoły Rehabilitacyjne w Europie Środkowej powstał na bazie współpracy delegatów do Sekcji Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej UEMS.

Rehabilitacja jest efektem kompleksowej, interdyscyplinarnej współpracy zespołu profesjonalistów kierowanego przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej. Założeniem projektu jest zebranie i porównanie danych na temat współpracy w zespołach rehabilitacyjnych w krajach Europy Środkowej.

Badanie odbywa się dzięki wsparciu Zarządów Głównych Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Stowarzyszenia Lekarzy Rehabilitacji.

Badanie jest przeznaczone dla lekarzy praktykujących rehabilitację (specjalistów rehabilitacji medycznej, osób w trakcie specjalizacji, przed specjalizacją, a także lekarzy innych specjalności zajmujących się rehabilitacją).

Badanie ma charakter anonimowej ankiety zbierającej informacje na temat rodzaju praktyki klinicznej realizowanej przez Respondenta i współpracy z przedstawicielami innych profesji.

Uprzejmie proszę o poświęcenie 10-15 minut na wypełnienie ankiety znajdującej się pod poniższym adresem:

https://goo.gl/forms/wEIFP9RzTNmUPpch2

Dziękuję za Państwa udział,

Piotr Tederko


20 stycznia 2018: godz. 10:00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Prezentacja naukowa: Oddział Mazowiecki PTReh

Temat wiodący: Fizykoterapia – kontrowersje

PROGRAM SPOTKANIA


HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2018 R.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 18.11.2017 R.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 17.10.2017 R.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 30.09.2017 R.

ZBLIŻA SIĘ OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ NA EGZAMIN EUROPEAN BOARD OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICNIE 2017

OTWARCIE ZGŁASZANIA ABSTRAKTÓW – XXI EUROPEJSKI KONGRES MEDYCYNY FIZYKALNEJ I REHABILITACJI

SZKOLENIA DLA SPECJALIZANTÓW W DZIEDZINIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ AKREDYTOWANE PRZEZ EUROPEJSKĄ RADĘ MEDYCYNY FIZYKALNEJ I REHABILITACJI

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 25.04.2017 R.

KONFERENCJA DOT. POLSKIEGO BADANIA ŚRODOWISKOWEGO OSÓB Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 07.03.2017 R.

KONGRES EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY FIZYKALNEJ I REHABILITACJI

ZMIANA SIEDZIBY ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO PTReh

POSIEDZENIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI W DNIU 21.01.2017 R.

OMPTReh WEJŚCIE

Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Siedziba: ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510, Konstancin;
adres korespondencyjny: ul. Spartańska 1; 02-637 Warszawa

Kontakt z Zarządem Oddziału: e-mail: tederko.pl@gmail.com

Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTReh

Prezydium Zarządu

Przewodniczący: dr n. med. Piotr Tederko

Sekretarz: lek med. Justyna Frasuńska

Skarbnik: lek med. Barbara Dobies Krześniak

 

Członkowie Zarządu:

 • dr hab. n. med. Dariusz Białoszewki,
 • lek med. Krystyna Gamecka-Stanisławek
 • dr n. med. Leszek Krzyżosiak,
 • dr hab. n. med. Beata Tarnacka

 

Komisja Rewizyjna:

 • dr n. med. Barbara Goraj-Szczypiorowska
 • lek med. Krystyna Kałużyńska

Siedziba Oddziału:
CKR, ul. Gąsiorowskiego 12/14; 05-510 Konstancin-Jeziorna
adres korespondencyjny: Klinika Rehabilitacji, ul. Spartańska 1; 02-637 Warszawa

Rada Konsultacyjna Oddziału Mazoweckiego PTReh:

 • dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
 • lek. med. Krystyna Bobrowska
 • lek med. Krystyna Gamecka-Stanisławek
 • dr n. med. Barbara Goraj-Szczypiorowska
 • lek med. Krystyna Kałużyńska
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski
 • dr n. med. Marek Krasuski
 • dr n. med. Leszek Krzyżosiak
 • lek med. Paweł Leśniewski
 • prof. dr hab. Aleksander Ronikier
 • dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • prof. dr hab. med. Beata Tarnacka
 • lek med. Witold Witkowski

Członkowie Honorowi PTReh z Oddziału Mazowieckiego

 1. Śp. Dr n. med. Maciej Czarnecki
 2. Śp. Prof. dr hab. n. med. Jan Haftek
 3. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski
 4. Śp dr n. med. Mieczysław Kowalski
 5. Dr n. med. Marek Krasuski
 6. Prof. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska
 7. Prof. dr hab. Aleksander Ronikier
 8. Śp. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Rudnicki
 9. Śp. Prof. dr hab. n. med.Andrzej Seyfried

Składki członkowskie:

Od 2016 roku składki członkowskie należy wpłacać na konto:

Bank PEKAO S.A. Nr: 04 1240 1545 1111 0010 3891 6909

Składka wynosi 100zł za rok.

Na przelewie należy wpisać: Imię i nazwisko, adres, rok za który jest opłacana składka, oddział do którego należy osoba

 1. Jan Kowalski, Konstancin, ul. Warszawska 3, za 2016, oddział Mazowiecki PTReh.

 

Posiedzenia naukowe Oddziału Mazowiecgo PTReh

Odbywają się w soboty o godz. 10.00 w Siedzibie Oddziału, w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji przy ul. Gąsiorowskiego 12/14; 05-510 Konstancin (Sala Widowiskowa) oraz w wybranych terminach w siedzibach ośrodków prezentujących swój dorobek naukowy w trakcie posiedzenia – w takich przypadkach prezentacje mają miejsce we wtorki o godz. 17.00.

 

Szczegółowy plan posiedzeń naukowych w 2017 roku:

 

21 stycznia 2017: godz. 10.00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Mazowieckego PTReh

Prezentacja naukowa: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

Temat wiodący: Interdyscyplinarny charakter współczesnej rehabilitacji

 

07 marca 2017: godz. 17:00

Miejsce: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49,  Warszawa.

Prezentacja naukowa: Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie

Temat wiodący: Fizjoterapia w Geriatrii

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

25 kwietnia 2017: godz. 17:00

Miejsce: Międzynarodowy Instytu Biologii Molekularnej i Komórkowej ul. Trojdena 4 (wejście od ul. Pawińskiego)

Wspólne spotkanie naukowe Oddziałow Mazowieckieh PTReh i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Temat wiodący: Rehabilitacja i geriatria – możliwości i perspektywy

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

30 września 2017: godz. 10:00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Prezentacja naukowa: Zakład Psychologii Medycznej II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Temat wiodący: Komunikacja zespołu terapeutycznego z pacjentem i jego bliskimi w obliczu niepełnosprawności

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

17 października 2017: godz. 17:00

Miejsce: Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny, ul. Barska 16/20, Warszawa.

Prezentacja naukowa: Klinika Rehabilitacji I WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Temat wiodący: Zastosowania współczesnych osiagnięć rehabilitacji

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

18 listopada 2017: godz. 10:00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Prezentacja naukowa: Oddział Rehabilitacji Dziennej Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie

Temat wiodący: Zaburzenia czynności chodu w dysfunkcjach narządu ruchu

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

Przypadki kliniczne:

Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTReh informuje:

Od 2017 roku na posiedzaniach naukowych oddziału Mazowieckiego PTReh prezentowane sa przypadki kliniczne.

Jest to okazja do przedyskutowania szczególnie trudnych lub interesujących przypadków z naszej codziennej praktyki, podzielnie się watpliwościami, zasiegnięcia opinii kolegów, przedstawienia swojego sposobu postepowania, pochwalenia się osiagbnietym sukcesem diagnostycznym lub terapeutycznym itp.

Prezentacja przypadku nie powinna przekraczać 5 minut i powinna mieć formę prezentacji powerpoint. W uzasadnionych przypadkach może mieć inna formułe wybraną przez Prelegenta.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie chęci przedstawienia prezentacji przypadku. Zgłoszenia przyjmuje drogą mailową Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego PTReh, pod adresem p.tederko@gmail.com najpóźniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem naukowym. Proszę podac autora, tytuł i załączyć prezentację.

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.