Umów wizytę

Ankieta kwalifikacji do rehabilitacji ogólnoustrojowej – pobyty odpłatne

Ankieta kwalifikacji do rehabilitacji ogólnoustrojowej komercja
kg
cm

Szanowny Pacjencie!

Zgodnie z Art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp.z o.o z siedzibą w Konstancin Jeziorna ul.Gąsiorowskiego 12/14 tel: 22 703 00 00

Inspektorem ochrony danych jest: Marta Lesisz-Jakubowska, dane kontaktowe: adres e-mail: iod@ckr.pl

Celem przetwarzania danych jest: Świadczenie usług medycznych, leczenie pacjentów i zarządzanie udzielaniem usług medycznych.

Podstawy prawne przetwarzania:

  • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.;
  • Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  • Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r.
  • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publiczny z dnia 27 sierpnia 2004r.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Zebrane dane będą przechowywane w terminie: zgodnym z obowiązującymi przepisami:

  • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Informujemy, że: Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie udzielenie świadczenia/odmowa wykonania usługi..

Możesz również wydrukować ankietę
i wysłać nam jej skan lub zdjęcie mailem

Potrzebujesz pomocy?