Umów wizytę

Ogłoszenie o zniszczeniu (kasacji) dokumentacji medycznej w Przychodni Rehabilitacyjnej

Ze względu na upływ okresu przechowywania dokumentacji medycznej, który w przypadku osób dorosłych wynosi 20 lat (zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 ze zm.) informujemy, że Przychodnia Rehabilitacyjna w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego 12/14 planuje brakowanie i zniszczenie indywidualnej dokumentacji medycznej.

Zniszczeniu, w sposób uniemożliwiający identyfikację danych, podlegać będą historie zdrowia i choroby, w których dokonano ostatniego wpisu przed dniem 31.12.2003 r.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia proszone są o złożenie wniosku:

  • bezpośrednio w rejestracji Przychodni – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00 , tel. kontaktowy: (22) 703 01 27 w godz. 08.00-15.00

  • pocztą tradycyjną na adres: Przychodnia Rehabilitacyjna, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14

  • pocztą elektroniczną na adres mailowy: przychodnia@ckr.pl

Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

  • pacjent, tj. osoba, której dokumentacja dotyczy,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  • osoba upoważniona przez pacjenta.

Termin składania wniosków o wydanie oryginałów dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia upływa z dniem 31.12.2023 r. (w przypadku wniosków przesłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu korespondencji). Po upływie tego terminu dokumentacja zostanie zniszczona i nie będzie już możliwości jej odbioru.

Załącznik: Wzór wniosku do wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

Potrzebujesz pomocy?